Serveis

Un equip de professionals, motivats, que els hi agrada i estimen la seva feina, atén amb cura i delicadesa les necessitats dels nostres residents. L’equip interdisciplinari que hem aconseguit crear és una de les principals claus de satisfacció dels nostres residents i familiars.
Quatre són les àrees que cobreix el nostre equip:

Serveis mèdics i d'enfermeria el congost

Servei mèdic i d'enfermeria

El Metge:
El metge desenvolupa una supervisió continua de l’estat dels residents. Passa visita tres cops per setmana i fa el seguiment que cal si queden hospitalitzats.

Entre les seves tasques destaca:

- Valoració del risc de caigudes i tractament
- Valoració Activitats Bàsiques de la Vida Diària
- Valoració del tractament i vigilància de la salut
- Prescripció i seguiment medicació Infermeres

Les infermeres proporcionen l’atenció al resident portant a terme les següents funcions:

- Seguiment del seu estat general
- Valoració del risc de caigudes conjuntament amb el metge i el fisioterapeuta
- Atenció sanitària quan es produeix una caiguda
- Valoració del seu estat. Preparació documentació per derivar, si s’escau, a l’Hospital
- Control constants vitals
- Cures, valoració d’autonomies amb l’aplicació d’escales, control del menús i dietes, vigilància de la salut (Anàlisis, ECG ...)
- Reunions assistencials i de formació a les cuidadores i gerontòlegs, registre de sortides a urgències, reunions interdisciplinaris de seguiment dels residents.

Vol fer una consulta?
serveis de gericultor

Serveis de gericultor

Els Gericultors:
Estan al cas de totes les seves necessitats i formen part també de l’equip interdisciplinari. Són auxiliars que treballen contínuament en contacte amb els residents en totes les activitats de la vida diària en què necessiten ajuda i també desenvolupen tasques en la seva atenció personal i el seu entorn, tals com:

- Higiene personal
- Ajudar a menjar durant els diferents àpats del dia
- Ajudar en els canvis posturals dels residents i aquells serveis auxiliars d’acord amb la seva preparació tècnica
- Comunicar incidències que es puguin produir sobre la seva salut
- Acompanyar-los en sortides, passejos , jocs i temps lliure en general
- Col·laborar amb l’equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementin els seus serveis especialitzats, per tal de proporcionar l’autonomia personal del resident i la seva inserció en la vida social
- En totes les relacions i activitats amb el resident, el gericultor procura complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que rebin dels respectius professionals dels quals depenguin directament

Vol fer una consulta?
serveis de fisioteràpia el congost

Serveis de fisioteràpia

Els fisioterapeutes:
Estan al cas de totes les seves necessitats i formen part també de l’equip interdisciplinari. Són auxiliars que treballen contínuament en contacte amb els residents en totes les activitats de la vida diària en què necessiten ajuda i també desenvolupen tasques en la seva atenció personal i el seu entorn, tals com:

- Valoració integral dels residents juntament amb la resta de l’equip assistencial
- Valoració de l’estat de la marxa i de l’equilibri en els pacients que ingressen i els que han fet una davallada important de l’estat de salut
- Valoració, juntament amb les infermeres, del risc de caigudes
- Valoració de la necessitat d’utilització de contencions, proteccions, ajudes tècniques i audiòfons (quan l’usuari no és capaç de tenir-ne cura) i fer el seguiment si s’escau
- Controlar i/o disminuir el nombre de caigudes i les seves possibles causes. Idear mesures de protecció específiques individualitzades segons cada pacient
- Seguiment i actuació en els processos dolorosos aguts
- La seva feina es duu a terme aplicant les teràpies físiques adequades a l’estat de cada resident

Vol fer una consulta?
servei de psicòleg el congost

Serveis de psicologia

El psicòleg s’encarrega de :

- Mantenir i estimular les funcions cognitives, sensorials i motrius dels residents
- Vetllar per seu estat emocional
- Atenció bio-psico-social dels residents i de les seves famílies
- Recollida d’incidències verbalitzades pels residents o els seus familiars
- Formació continuada
- Intervenir / intermediar en la resolució de conflictes personals i/o familiars

Vol fer una consulta?
serveis social el congost

Serveis socials

La Treballadora social vetlla per:

- Gestionar i fer seguiment de sol·licituds d’informació per accedir a la Residència
- Proporcionar atenció a les famílies i als residents en el seu entorn social i davant l’Administració
- Donar resposta a les necessitats demandades i/o detectades
- Assessorar en la resolució de qualsevol problemàtica social que pugui sorgir
- Vetllar pels drets i deures de la persona atesa
- Ser el professional de referència al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família

Vol fer una consulta?
serveis de teràpia ocupacional el congost

Teràpia ocupacional

La Terapeuta Ocupacional desenvolupa:

- Recuperar o mantenir la màxima autonomia en la realització de les ABVD i/o ABDI
- Adaptar l’entorn a les necessitats dels residents
- Proporcionar les ajudes tècniques i adaptacions necessàries per poder millorar/mantenir l’autonomia dels residents
- Dissenyar, planificar i avaluar les activitats de dinamització
- Potenciar la dimensió lúdica, creativa i relacional de la persona
- Mantenir i potenciar les capacitats físiques, psíquiques i socials

Vol fer una consulta?
serveis interdisciplinaris el congost

Equip interdisciplinari

Equip interdisciplinari:

- Porta a terme el conjunt d’activitats necessàries per a proporcionar una millora permanent
en la qualitat de vida del resident, fomentant així el seu benestar
- Crea, administra, supervisa i fa el seguiment adequat al PIAI (Pla Individual d’Atenció Integral) de cadascun dels residents
- Coordina la formació continuada del conjunt de professionals de la Residència i supervisa els protocols i procediments
- En les programades i periòdiques reunions interdisciplinàries, es treballen tots els aspectes, qüestions i incidències que afecten el dia a dia del resident, abordant la seva problemàtica des d’una òptica multidisciplinària, donant compliment amb la màxima eficàcia del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI)

Vol fer una consulta?
servei de cuina

Servei de cuina

Cuina propia:

La Cuina disposa d’un servei propi.
Qualitat, alimentació equilibrada i variada, i menús especials i específics adaptat a les necessitats de cada resident. Supervisada i dirigida per una empresa externa especialitzada amb dietista.

Amb el suport i opinió de l’equip interdisciplinari i sempre en constant evolució.

Vol fer una consulta?
serveis personalitzats el congost

Serveis personalitzats

Complementant la totalitat de serveis desenvolupats per Gerència, Administració i Recepció, oferim també:

- Servei de Bugaderia (la roba s’asseca de forma natural)
- Servei d’Administració
- Servei Religiós
- Servei de Neteja i Manteniment propi
- Servei Telefònic gratuït
- Servei de Connexió Wi-Fi gratuït
- Atenció i suport administratiu a residents i familiars
- Servei de Restaurant per a familiars en festius especials (cal avisar)
- Un extens programa d’activitats que ens permeten assegurar una atenció al nostre resident amb la millor qualitat

Vol fer una consulta?